Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Γνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των πελατών μας, και ως εκ τούτου, κατά την αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενεργούμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο (ΕΕ) αριθ. Συντ., για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε, με την Πράξη αριθ.

Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν και ισχύουν από 25/05/2018.

Πληροφορίες για εμάς και στοιχεία επικοινωνίας:

SBLCore s.r.o., αριθμός ταυτότητας: 042 78 968, με έδρα τη Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Prague 9, καταχωρισμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, ενότητα Γ, ένθετο 24525

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: blanka@sblcore.com

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά ορισμένα από τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για τη σύναψη συμβάσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε κυρίως για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, τιμολόγησης, καθώς και για εσωτερική χρήση, για μάρκετινγκ και επιχειρηματικούς σκοπούς ή για είσπραξη χρεών ή εκτίμηση του ηθικού πληρωμής.

Ποια δεδομένα και για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε:

 1. Για τους σκοπούς της σύναψης και της επακόλουθης εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού πιθανών αξιώσεων από πλημμελή εκτέλεση, επεξεργαζόμαστε:

  όνομα και επώνυμο πελάτη, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο

  Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι πρωτίστως η εκπλήρωση της σχετικής σύμβασης και, ταυτόχρονα, η εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς που διέπουν δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με την τήρηση βιβλίων.

  Η παροχή προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης και δεν απαιτεί συναίνεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν μας παρασχεθούν προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούμε να συνάψουμε τη σύμβαση και να την εκπληρώσουμε σωστά.

 2. Για τους σκοπούς της διεκδίκησης αξιώσεων που προκύπτουν από εμάς σε σχέση με ή προκύπτουν από τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί, επεξεργαζόμαστε:

  όνομα και επώνυμο πελάτη, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο

  Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας. Δεν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για την παροχή προσωπικών δεδομένων.

 3. Για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ (δηλαδή αποστολή μιας προσφοράς που σχετίζεται με μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που σας παρασχέθηκε ως μέρος της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης), επεξεργαζόμαστε:

  όνομα και επώνυμο πελάτη, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο

  Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας. Δεν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για την παροχή προσωπικών δεδομένων, αλλά εσείς, από την άλλη πλευρά, μπορείτε να εκφράσετε τη διαφωνία σας με αυτήν την επεξεργασία.

 4. Για τους σκοπούς της αποστολής άλλων εμπορικών επικοινωνιών και επικοινωνιών μάρκετινγκ, επεξεργαζόμαστε:

  όνομα και επώνυμο πελάτη, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο

  Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεση του πελάτη ή του υπεύθυνου επικοινωνίας του πελάτη. Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτόν τον σκοπό, χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

Πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και στη συνέχεια για περίοδο 4 ετών μετά τη λήξη της ή για την περίοδο που απαιτείται για την ορθή άσκηση των νομικών αξιώσεων μας που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση.

Για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και στη συνέχεια για περίοδο 2 ετών μετά τη λήξη της.

Για τους σκοπούς της αποστολής άλλων εμπορικών μηνυμάτων και μηνυμάτων μάρκετινγκ, διατηρούμε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της συγκατάθεσής σας.

Εάν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός 1 μηνός από την παράδοση ενός τέτοιου αιτήματος. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (ειδικά για τον σκοπό επιβολής δικαιωμάτων από τη σχετική σύμβαση) ή σε άλλη νομική βάση και για άλλο σκοπό σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις.

Σε ποιους μεταφέρουμε τα δεδομένα σας:

Θα σας παρέχουμε μια ενημερωμένη λίστα με τρίτα μέρη στα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν αιτήματός σας που αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται εκτός ΕΕ.

Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια κατά την επεξεργασία δεδομένων:

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πολιτική ασφάλειας εντός της εταιρείας, την εμπιστευτικότητα των εργαζομένων, τη συμμόρφωση με τις εσωτερικές οδηγίες και την επιλογή των συμβατικών συνεργατών.

Ποια δικαιώματα έχετε εναντίον μας:

 • το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων,
 • δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων,
 • το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή (Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τσεχικής Δημοκρατίας, με έδρα το Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το e-mail επικοινωνίας για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

SBLCore logo

Προσφέρουμε λύσεις για τη δημιουργία και τη διαχείριση δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Αφήστε εμάς να ασχοληθούμε με τη συνολική διαχείριση που σχετίζεται με τη δημιουργία, την ταξινόμηση και την αρχειοθέτηση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Το λογισμικό SBLCore έχει σχεδιαστεί για όλους τους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και διάφορους χρήστες χημικών προϊόντων και μειγμάτων.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Μείνετε σε επαφή

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Τσεχική Δημοκρατία

ΑΦΜ: 04278968
ΑΦΜ: CZ04278968

Kontakt

Τηλέφωνο: +420 731 390 417

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Περισσότερα για τα cookies ×
Λειτουργικά cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του. Θα εξασφαλίσει τη σωστή εμφάνιση της σελίδας, θα επιτρέψει την υποβολή εντύπων και παρόμοιες απαραίτητες λειτουργίες. Αυτά τα τεχνικά cookie δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
sblcore_cc www.sblcore.gr 1 έτος Αποθηκεύει τη συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.gr Περίοδος σύνδεσης Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την περίοδο σύνδεσης του χρήστη. SBLCore s.r.o.
Αναλυτικά cookies
Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να αξιολογήσουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να παρακολουθούμε τον αριθμό των επισκέψεων, τις πηγές επισκεψιμότητας και τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας - για παράδειγμα, ανακαλύπτουμε ποιες πληροφορίες αναζητούν και ποιες πληροφορίες είναι πιο σημαντικές για αυτούς. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
_ga www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
Cookies μάρκετινγκ
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την προβολή σχετικών διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας. Αυτό το εξατομικευμένο περιεχόμενο, που χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες μας, μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορους ιστότοπους. Εάν δεν επιλέξετε αυτά τα cookies, ο αριθμός των διαφημίσεων δεν θα αλλάξει, αλλά δεν θα είναι πλέον προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
_gcl_au www.sblcore.gr 3 μήνες Χρησιμοποιεί το Google AdSense για να πειραματιστείτε με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Google